Obchodní podmínky

Možnosti doručení:

Zboží zasíláme Českou poštou  nebo přepravní službou PPL. Expedujeme každý pracovní den cca v 10.00 hod balíky PPL a cca ve 14.00 balíky Českou poštou. Pokud je zboží skladem, doručení v ČR je následující pracovní den. Objemnější zásilky zasíláme přepravní službou DHL. 
Osobní odběr zboží je možné provést na naší prodejně v Táboře (v pracovní dny od 8 - 17 hodin) nebo na výdejních místech služby PPL ParcelShop či české pošty v Balíkovně. 
Z nabídnutého seznamu  výdejních míst ve vašem okolí pak vyberte vám blízké místo.

Doprava zboží v ČR:
* U zboží objednaného přes internet účtujeme do hodnoty objednávky 2000,- Kč dopravu takto:  
    Balíkovna .................................. 64,- Kč   
   Balík Na poštu............................ 119,- Kč  
   Balík Do Ruky České pošty........ 129,- Kč
   Přepravní služba PPL.................  151,- Kč
   Ceny jsou bez doběrečného, které účtujeme v případě dobírky + 30,- Kč. 
* Nad hodnotu objednávky 2000,- Kč je přepravné po ČR zdarma bez ohledu na zvolený druh přepravy!
* Balné neúčtujeme, pro balení používáme většinou recyklované obaly.

Doprava zboží na Slovensko: 
U zásilek na Slovensko účtujeme vždy dopravu v hodnotě 300,- Kč ( cca 11 EUR ) bez ohledu na hodnotu objednávky. Cena objednávky se přepočítává dle aktuálního kurzu a platí se přepravci při převzetí v eurech. Zboží je zasíláno službou PPL na dobírku, obvykle do třech pracovních dnů.

Možnosti platby:

* Platba na dobírku - příplatek 30,- Kč. ( Všechny ostatní druhy plateb jsou bez příplatku.)
* Platba platební kartou on-line
Platba kartou
Karta musí mít povolené platby na internetu - ověřte si u své banky. Na konci objednávky zadáte číslo karty a CVC/CVV kód
Při akceptaci platebních karet využíváme 3D-Secure řešení ČSOB. Výhodou tohoto systému je, že údaje o vaší platební kartě nezadáváte na našich stránkách, ale jste přesměrováni na stránky banky. S vašimi citlivými údaji tedy nepřicházíme do styku. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje tak, že nikdo kromě banky si údaje nemůže přečíst.

* Platba bankovním převodem . Pokud si zvolíte při vytváření internetové objednávky platbu převodem, zašlete částku dle uzavřené objednávky, na náš účet číslo 198415657 / 0300 vedený u ČSOB a jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

* Jiné možnosti plateb pro organizace jsou možné na základě uzavřených smluv. Stálým zákazníkům dodáváme na faktury, běžná splatnost je 14 dní.

Omezení prodeje:   Některé zdravotnické prostředky můžeme dodat pouze zdravotnickým zařízením. Náhradní díly ke zdravotnickým prostředkům dodáváme pouze organizacím s vyškolenými techniky pro servis. S dodáním náhradních dílů se obraťte na některou ze servisních organizací. U zboží, které nelze volně prodávat není zobrazena ikona pro nákup "Vložit do košíku".

Instalace zboží: U zboží objednaného přes e-shop není v ceně instalace. Žádost o  

Obchodní podmínky RSt market a.s. platné od 28.01.2021

včetně poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formuláře pro odstoupení od smlouvy.

I. Základní ustanovení

Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RSt market a.s.   IČ 25157744, DIČ CZ25157744, se sídlem Kpt. Jaroše 2960, 390 03 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku České Budějovice v oddíle B, vložka 816 jako prodávající (dále jen „ RSt “) a na straně druhé je kupující. 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel ( tzv. „nákup na IČO“).
 
Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s RSt mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, reklamačním řádem a že s nimi výslovně souhlasí.

Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném RSt uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené dopravy a způsobu úhrady.

V případě, že kupujícím je spotřebitel , má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;


Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

II. Uzavření smlouvy

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném RSt tím, že požadované zboží vloží do košíku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky RSt.   Za případné chyby při přenosu dat RSt nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy RSt neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Kupní smlouvou se RSt zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí RSt kupní cenu.
RSt si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
RSt kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

RSt odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže RSt škodu způsobila porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
RSt odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména RSt odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které RSt nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití RSt uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době uvedené na záručním listě nebo jiném dokladu. Tato doba může být kratší než 24 měsíců.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je RSt zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující spotřebitel sdělí RSt, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu RSt; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li RSt vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu RSt nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit.
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  
Neodstraní-li RSt vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu RSt.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí kupující RSt věc původně dodanou.
  
Zárukou za jakost se RSt zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu servisní technik, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

III. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  
Odstoupit od smlouvy lze písemně dopisem na adresu sídla firmy nebo e-mailem na adresu inshop@rst.cz


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá RSt bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od RSt obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  
Spotřebitel odpovídá RSt pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu RSt bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. RSt není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží RSt odeslal.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi RSt a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má RSt právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující RSt co ještě vrátit může, a dá RSt náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla firmy nebo na e-mail inshop@rst.cz . RSt může dále zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb e-shopu, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů.

V. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod RSt jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Provozní doba RSt je Po – Pá 8.00 – 17.00 hod

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné a doběrečné.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

VII. Objednávání

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu RSt (dále jen „e-shop“), elektronickou poštou na adrese inshop@rst.cz , telefonicky či osobně v provozovně RSt.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti či kartou při nákupu,
b) platba předem bankovním převodem,
c) platba přes internetové rozhraní banky,
d) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
e) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné – viz „Způsoby dopravy“),
f) platba na fakturu se splatností dle dohody (pouze po dohodě s RSt ) 
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví RSt, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

IX. Dodací podmínky
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu inshop@rst.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou RSt.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem RSt a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 
XI. Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel může podat návrh na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou. Návrh může podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo (např. reklamace). Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. Česká obchodní inspekce ČOI (či jiný příslušný subjekt) následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Pro řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internetové stránky ČOI jsou www.coi.cz .

XII. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem  (v e-shopu) 

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat RSt market a.s., Kpt. Jaroše 2960, 390 03 Tábor formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo zboží vráceno, platbu za zboží, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Eventuelní poplatek za dobírku („doběrečné“) RSt nevrací. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Společnost RSt však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte osobně na prodejně v sídle firmy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího: RSt market a.s.
Sídlo prodávajícího: Kpt. Jaroše 2960, 390 03 Tábor
IČ prodávajícího: 25157744
Internetová stránka eshopu:
www.zdravotnickaprodejna.cz
Emailová adresa prodávajícího:
inshop@rst.cz
Telefon prodávajícího:   +420 381 231 118

…………………………………………………………………………………………………...

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:…………………………………………

Číslo daňového dokladu:…………………………………

Název a kód zboží:……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):……………………………………………

Datum obdržení zboží:……………………………………………………………………………

 

Jméno a příjmení kupujícího: …………………………………………………………………..

Bydliště kupujícího:……………………………………………………………………………….

Emailová adresa kupujícího:……………………………………………………………………..

Kontaktní telefon kupujícího:……………………………………………………………………..

Kupní cena byla uhrazena způsobem:…………………………………………………………..

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)………………………………………….

Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

V …………………………….… dne ……………………

 

                                                                                  …………….……………..

                                                                       podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)

Poznámka: Tento formulář není nutné pro odstoupení od smlouvy použít, postačí problém popsat prostým textem a odeslat e-mailem na inshop@rst.cz .