Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR

1. Společnost RSt market a.s. se sídlem Kpt. Jaroše 2960, 390 03 Tábor, IČO: 25157744 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“, následující osobní údaje:

jméno a příjmení

adresu/sídlo

e-mailovou adresu

telefonní číslo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz "Odhlásit" v obchodním sdělení.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce přijal odpovídájící organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v digitální i v listinné podobě.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména zabezpečeného (šifrovaného https) přístupu na web, ukládání pouze šifrováných hesel zákazníků v databázi, pravidelných záloh dat a pravidelných bezpečnostních aktualizací systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

5. Správce neurčil osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: inshop@rst.cz

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel e-shopu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

a. Základní funkčnosti webových stránek

b. Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

 Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google;

Poskytovatelem služby heureka.cz, provozované společnosti Heureka Shopping s.r.o.

7. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

 vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

 na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

 požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.